Akvaltek

Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme vain hyviksi todettuja laatutuotteita jokaiseen tarpeeseen. Räätälöimme laitteiston aina asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Valikoimamme kattaa kaikki hyvän turvallisuustason saavuttamiseen tarvittavat tuotteet aina edullisista laitteista huipputason järjestelmiin saakka.

Asennukset teemme ammattitaidolla, hyvän asennustavan mukaisesti. Annamme aina takuun tekemällemme työlle ja laadimme asiaankuuluvan dokumentoinnin.

Rikosilmoitin rikosilmoitin

Rikosilmoitinjärjestelmissä edustamme pääsääntöisesti DSC:n, sekä HHL:n tuotteita, joilla pystymme toteuttamaan kaiken kokoiset ja tasoiset suojaukset.

Rikosilmoitinlaitteisiin liitetään tavanomaisesti liiketunnistimet, ovikoskettimet ja paloilmaisimet. Lisäksi laitteistoon voidaan liittää vesivuoto-ilmaisimia, lasirikko-ilmaisimia, sekä koodilukkoja, jolloin perinteiset avaimet jäävät tarpeettomiksi ja kulku-oikeus voidaan antaa, joko koodilla tai avaimenperätunnisteella.

Hälytyksen siirto onnistuu, joko perinteistä lankalinjaa pitkin tai nykyisin GSM/IP-verkkoa käyttäen. Hälytyksensiirto voidaan tehdä, joko asiakkaan omaan puhelimeen tekstiviestinä / puheluna tai vastaavasti vartioimisliikkeeseen, joka ryhtyy hälytyksen sattuessa ennalta sovittuihin toimenpiteisiin.

Käytämme vain Finanssialan Keskusliiton hyväksymiä laitteita.

Kameravalvonta kamera2

Kameravalvontatuotteissa edustamme erittäin laajaa valikoimaa tuotteita, joista räätälöimme asiakkaillemme parhaiten soveltuvan kokonaisuuden. Edustamme niin perinteisiä analogisia kameroita, kuin myös vahvasti kasvussa olevia IP-kameroita, joiden etuna pidetään useasti tarkempaa kuvanlaatua, sekä mahdollisuutta käyttää hyväksi kiinteistössä jo valmiina olevaa datakaapelointia.

Kameravalvonta on tehokkain ennaltaehkäisevä toimenpide rikosten torjuntaan, nykyaikaiset digitaalitallentimet ovat lähes huoltovapaita ja järjestelmän ylläpito on edullista.

Yrityksellämme on kokemusta myös etäkuvavalvonnasta ja nykyaikaisilla digitaalitallentimella kohteen seuranta Internetin välityksellä on mahdollista. Myös kuvansiirto vartioimisliikkeeseen onnistuu ja asiakas voi tällöin tehdä toimeksiantosopimuksen etäkuvavalvonnasta vartioimisliikkeen kanssa.

Asennus mustakamera

Asennuspalvelumme kattaa kaapeloinnit, kameravalvonta-, sekä rikosilmoitinjärjestelmien asennukset, järjestelmien käyttöönoton, dokumentoinnin, sekä käytönopastuksen.

Asennustyöt suoritamme ammattitaidolla ja hyvän asennustavan mukaisesti. Työt teemme avaimet käteen periaatteella ja antaessanne asennustyöt meidän tehtäväksi voitte varmistua siitä, että järjestelmä on käyttövalmiina ennalta sovittuna aikana.

Riskienhallinta tietokone

Riskienhallinta ja pelastussuunnittelu on tärkeä osa yrityksen toimintaa, olemme laatineet kymmeniä pelastussuunnitelmia yrityksille ja yhteisöille.

Suunnitelman teko alkaa aina riskikartoituksella, jossa käydään läpi kaikki mahdolliset toimintaan vaikuttavat riskit, tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet niiden minimoimiseksi. Koko suunnitelma tehdään helposti omaksuttavaan muotoon ja käydään läpi asiakkaan kanssa. Toimitamme myös pelastussuunnitelmat pelastusviranomaiselle ja olemme tarvittaessa mukana palotarkastuksessa.

Pelastussuunnitelman laadinta on pakollista tietyn kokoisille yrityksille, sekä kaikille taloyhtiöille.

Huolto ja ylläpito huoltojayllapito

Huollamme ja korjaamme rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmät. Perushuoltomme sisältää aina järjestelmän kartoituksen, kaikkien komponenttien testauksen, tarvittaessa akun vaihdon, sekä selvityksen laitteiston ajantasaisuudesta, sekä tarvittaessa päivityssuunnitelman.

Pitkä kokemuksemme turvajärjestelmistä mahdollistaa myös vanhempien järjestelmien huollon, sekä hälytyksen siirron ohjaamisen eri vartioimisliikkeisiin.

Products and Services

We offer proven quality products for every need. We tailor the equipment to the customer's needs.

Our safety products are needed to achieve a secure surrounding, we use equipment from top-level security systems.

We are professionals in installing the equipment . We always promise a guarantee of what we do and we also prepare a relevant documentation of the work done.

Burglar alarm rikosilmoitin

In intrusion systems we generally represent DSC-, as well as HHL's products, which we are able to handle and deliver in all sizes and levels of protection.

Intrusion devices are normally connected to motion detectors, door detectors and fire detectors. It can also be connected to water leak detectors, broken glass detectors and to code locks. Then usually the traditional keys get unnecessary and that's why we give access either by code or by key chain-ID.

Alarm transfer is not a problem. It works either in the traditional wire line or along the existing GSM / IP network. Transfer to an alarm can be done either at the customer's own phone through a text message / voice call or through a security company, whom will take the alarm pre-agreed measures.

We use only the Finanssialan Keskusliiton approved equipment.

Camera surveillance kamera2

In video surveillance products we represent a very wide range of products. We always consider to our clients the most suitable package. We represent both traditional analog cameras as well as strong growth in IP cameras. IP cameras advantage has got more detailed image quality and also a possibility to use the computer cables that the property already have installed.

Video surveillance is the most effective preventative measure for prevention of crime. Modern digitalsavers are almost maintenance-free systems and is not that expensive.

Our company also has experience in modern digital object tracking and nowadays it is easy to follow it through the Internet. Even the image can successfully be transferred directly to the security company and then our customers can make a commission agreement with the guarding company.

Installation mustakamera

Our service covers the installation of cabling, surveillance camera, intrusion systems, installation, deployment, documentation and use of guidance.

We perform installation work professionally and also with good engineering practice. We work on a key in hand basis and when you give us the task of installation - you can be sure that your system is ready for use at pre-agreed time.

Risk Management tietokone

Risk management and emergency planning is an important part of our company's operations, we have drawn up emergency plans for dozens of businesses and communities.

The plan will always begin with a risk mapping, which will review all potential risks affecting the business. Then we design measures to minimize the risks. The whole plan we make will be easy to understand for our customers. We also supply emergency plans for rescue authority and if necessary, we will do a fire inspection.

A rescue plan is mandatory for certain sizes of businesses, as well as all housing companies.

Service and Maintenance huoltojayllapito

We service and repair burglar alarms and video surveillance systems. Our basic service contains a mapping system, testing of the products and if necessary we change the battery. We also check that the hardware is up to date and if necessary we update the plan.

Our long experience in security means that we also can repair older safety systems, as well as directing the alarm to different guarding systems.